Đội tàu

Tàu Vinalines Mighty

Tàu Vinalines Mighty

Năm đóng: 2007; Loại tàu: Chở hàng rời; Trọng tải: 22.500 Tấn; GT: 14.851; NT: 7.158
Tàu Vinalines Galaxy

Tàu Vinalines Galaxy

Năm đóng: 2007; Loại tàu: Chở dầu sản phẩm; Trọng tải: 50.530 Tấn GT: 30.042; NT: 13.312
Tàu Tây Sơn 1

Tàu Tây Sơn 1

Năm đóng: 2004; Loại tàu: Hàng Khô; Trọng tải: 13.285,20 Tấn; GT: 8.216; NT: 5.295
Tàu Tây Sơn 2

Tàu Tây Sơn 2

Năm đóng: 2005; Loại tàu: Chở hàng khô; Trọng tải: 13.285,20 Tấn; GT: 8.216 NT: 5.295
Tàu Tây Sơn 3

Tàu Tây Sơn 3

Năm đóng: 2005; Loại tàu: Chở hàng khô; Trọng tải: 13.285,20 Tấn; GT: 8.280; NT: 3.985.
Tàu Tây Sơn 4

Tàu Tây Sơn 4

Năm đóng: 2005; Loại tàu: Hàng Khô; Trọng tải: 13.285,20 Tấn; GT: 8.216; NT: 5.295
Tàu Vinalines Glory

Tàu Vinalines Glory

Năm đóng: 2006; Loại tàu: Chở dầu sản phẩm; Trọng tải: 50.530 Tấn GT: 30.042; NT: 13.312
Tàu Vinalines Unity

Tàu Vinalines Unity

Năm đóng: 2007; Loại tàu: Chở hàng rời; Trọng tải: 22.500 Tấn; GT: 14.851; NT: 7.158
Tàu Vinalines Freedom

Tàu Vinalines Freedom

Năm đóng: 2010; Loại tàu: Chở hàng rời; Trọng tải: 13.278 Tấn; GT: 8.216; NT: 5.295
Tàu Vinalines Fortuna

Tàu Vinalines Fortuna

Năm đóng: 1991; Loại tàu: Chở hàng rời; Trọng tải: 26.369 Tấn; GT: 15.867; NT: 8.931